แปลเอกสาร: ขั้นตอนการขอวีซ่าจีน

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ
2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ประเทศจีน

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว
1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 1 รูป พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหมู (แดงเข้ม)

3. แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน /ใบจองโรงแรม / ที่พัก หรือ หากพักกับญาติให้ขอเอกสารที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

5. วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 4 วัน /ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน

รายละเอียดสถานที่ตั้ง เพื่อสอบถามรายละเอียดการขอวีซ่า ประเทศจีนเพิ่มเติม
EMBASSY OF CHINA
ที่ตั้ง : 57 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร : 0-2245-7043-4
แฟ๊กซ์ : 0-2245-7032
เวลายื่น-รับ : 09.00 น. ? 11.00 น.
เวลารับ : 15.00 น. ? 16.00 น.

Credit:?www.kingtranslations.com

Comments are closed.