แปลจดหมายรับรองเงินเดือน เพื่อยื่นขอวีซ่าและอื่นๆ

แปลจดหมายรับรองเงินเดือน

การแปลจดหมายรับรองเงินเดือน จริงๆ แล้วบริษัทต่างๆ สามารถออกจดหมายประเภทนี้เองได้ แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะรู้ว่า การออกจดหมายรับรองเงินเดือนนั้น หากต้องเป็นภาษาอังกฤษ จะควรมีรูปแบบอย่างไร การแปลจดหมายรับรองเงินเดือนส่วนมากจะเป็นการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่า โดยเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศในแถบยุโรป โดยเฉพาะแถบอเมริกาด้วยแล้ว เอกสารต่างๆ ในการยื่นขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเพื่อท่องเที่ยว หรือวีซ่าเพื่อขอทำงาน ต้องมีความถูกต้องและพร้อมข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยส่วนมาก ฝ่ายบุคคล หรือเรียกว่า Human Resources มักจะเป็นผู้มีหน้าที่ออกเอกสารเหล่านี้

 

แต่หาก ฝ่ายบุคคล ไม่มีความรู้ด้านภาษาหรือไม่เข้าใจว่าต้องออกจดหมายในลักษณะใด จึงเป็นปัญหาของบริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กๆ ซึ่งก็ต้องไปจ้างหรือไปสรรหาศูนย์แปลเอกสาร มาช่วยจัดการกับปัญหาในข้อนี้ไป ดังนั้นทางที่ดี หากฝ่ายบุคคลไม่แน่ใจ ควรจะต้องพิจารณา สืบหาบริษัทที่รับแปลงานและเชื่อถือได้ เพื่อที่จะได้ช่วยให้การดำเนินขั้นตอนนี้เป็นไปอย่างรื่นไหลดี การใช้ศูนย์แปลหรือบริษัทรับแปลเอกสารก็ดี มักจะต้องดูให้แน่ใจว่า งานที่แปลออกมาแล้วนั้นมีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะเรื่องของการขอวีซ่าเป็นเรื่องที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ เพราะเป็นการติดต่อกับสถานฑูตหรือตัวแทน (agent) ที่รับทำหน้าที่เรื่องเอกสารแทนสถานฑูต ดังนั้นการใช้ศูนย์แปลหรือบริษัทรับแปลเอกสารจะต้องแน่ใจว่า ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น หากเรามีการยื่นวีซ่าไปแล้ว หากเอกสารมีข้อบกพร่องหรือผิดขึ้นมา การจะยื่นวีซ่าใหม่ อาจจะไม่สามารถทำได้ทันที เราอาจจะต้องประวิงเวลาไปอีก 1-3 เดือน แล้วแต่กฏระเบียบของแต่ละสถานฑูต ซึ่งหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายมากมายได้ บางครั้งความเสียหายอาจจะมากมายกว่าท่านได้คาดการณ์ไว้แล้วก็เป็นได้ ฝ่ายบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีความระวังเป็นพิเศษ เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่า ศูนย์แปลหรือบริษัทรับแปลเอกสาร ที่จะมาช่วยแปลจดหมายรับรองเงินเดือนนั้น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง

 

การแปลจดหมายรับรองเงินเดือนก็เป็นศาสตร์หนึ่งของการใช้ภาษาเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันหากเป็นบริษัทชั้นนำหรือบริษัทขนาดใหญ่ และมีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารและการแปลภาษา มักจะมีบุคคลากร ที่อยู่ในองค์กรที่สามารถแปลภาษาได้ โดยไม่ต้องจ้างหรือใช้บริการจากบริษัทแปลภาษาเลย เพราะโดยส่วนมาก เอกสารที่จำเป็นต้องมีการแปลภาษา ก็มักจะวนเวียนซ้ำไปซ้ำมา นานๆ ครั้งจึงจะมีการแปลภาษาของเอกสารแปลกๆ ซึ่งเรามักจะไม่ค่อยได้พบเห็น หากเราใช้อินเตอร์เน็ต หรือ Google Search ช่วยหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการแปลภาษา เราจะเห็นได้ว่า มีรูปแบบลักษณะของเอกสารในการแปลไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่นัก ซึ่งการแปลจดหมายรับรองเงินเดือน ก็คือหนึ่งในเอกสารที่จำเป็นต้องแปลอยู่เป็นประจำ

 

เนื้อหาหลักๆ ของแปลจดหมายรับรองเงินเดือน ก็จะมีประมาณว่า นางสาว/นาง/นาย ก ซึ่งทำงานอยู่บริษัท ข ตั้งแต่วันที่เมื่อใด ปัจจุบันมีเงินเดือนเท่าไร และยังคงสถานะของการเป็นพนักงานอยู่หรือไม่ แล้วก็มีลายเซ็นของคณะกรรมการและ ฝ่ายบุคคลเซ็นกำกับรับรองความถูกต้องพร้อมตราประทับของบริษัท ก็จะมีรูปแบบประมาณนี้ หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว เราไม่ได้เกี่ยวข้องแค่การแปลภาษาเอกสารทั่วๆ ไป การแปลภาษานั้นได้ครอบคลุมถึงเรื่องราวต่างๆ ของการใช้ภาษา แม้กระทั่งการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ หรือการที่เราจะขายสินค้าไปยังต่างประเทศ ทั้งหมดทั้งมวล ล้วนต้องอาศัยการแปลภาษาทั้งสิ้น

 

การแปลภาษาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแปลจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ แต่หากรวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีกด้วย การแปลภาษานั้นจำเป็นต้องอาศัยทักษะและความรู้ความสามารถในการแปลในชิ้นงานนั้นๆ พอสมควร ไม่ใช่ว่าทุกคนจะแปลเอกสารได้ทุกรูปแบบของเอกสาร บางคนอาจจะไม่ถนัดการแปลเอกสารที่ละเอียดอ่อน แต่บางคนสามารถแปลภาษาได้อย่างสละสลวยและสวยงาม ทำให้ผู้ที่ได้อ่านมีความลื่นไหลและเข้าใจภาษานั้นๆ ที่ได้แปลมาแล้วอย่างถูกต้อง หากผู้แปลไม่ชำนาญ เราควรใช้บริการการแปลภาษาของศูนย์ภาษาหรือบริษัทรับแปลภาษาดีกว่า เพราะว่างานหลายๆ ชิ้นมีความผิดพลาดไม่ได้ หลายๆ งานจำเป็นต้องอาศัยคำศัพท์เฉพาะ ซึ่งเราก็ต้องอาศัยผู้แปลที่มีความรู้ด้านทักษะนั้นๆ ไม่ใช่ว่าต้องทำได้ แต่ต้องเข้าใจและแปลถูกต้องแค่นั้นเอง

 

Comments are closed.