ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเทศไทยมีประเพณีและวัฒนธรรมการกิน การอยู่ ที่หลากหลาย มากมายนับไม่ถ้วน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บางประเพณีเลือนหายไปกับกาลเวลา บางประเพณีคงอยู่จวบจนปัจจุบัน ไม่ว่าประเพณีรูปแบบของประเพณีจะเป็นแบบใดก็ตาม สิ่งสำคัญ คือ ความคงอยู่ของชาติ ความคงอยู่ของมนุษยชาติและเผ่าพันธุ์ เพราะประเพณีเป็นเครื่องมือสืบทอดกันของเผ่าพันธุ์มนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยและเป็นเวลายาวนาน เพียงแต่ในอดีตกาลเราอาจไม่ได้เรียกว่าประเพณี จวบจบความเจริญ ความรุ่งเรืองค่อยๆ ย่างก้าวเข้าสู่แต่ละยุคสมัยของมวลมนุษยชาติ ผู้คนจึงค่อยๆซึมซับและเรียกวิถีแห่งการปฏิบัตินั้นๆว่า ประเพณี
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นว่า วิถีชีวิตที่ได้รับการสืบทอดมาช้านาน ได้กลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชนในชาติ เราอาจเห็นได้จากประเพณีหนึ่ง เช่น ประเพณีลงแขก-เกี่ยวข้าว เดิมทีชาวบ้านปลูกข้าว ? ทำนา เมื่อข้าวสุก ออกรวงเต็มผืนนา ท้องไร่ เจ้าของนาข้าวก็เชิญชวนให้ชาวบ้าน เพื่อนบ้านมาช่วยกันเก็บเกี่ยว เมื่อเห็นว่าการลงมือช่วยกัน ทำให้งานเสร็จเร็ว ได้ปริมาณ อีกทั้งเป็นการสานความสัมพันธ์ในชุมชน หมู่บ้านให้เกิดความกลมเกลียว สมัครสมานกัน ชาวบ้านจึงขยายการช่วยกันทำนาต่อๆไป และเรียกวิถีนี้ว่า ประเพณีลงแขก-เกี่ยวข้าว ทว่าปัจจุบันนี้ค่อยๆเลือนหายไป เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ชาวบ้านใช้รถเกี่ยวข้าวแทนการใช้มือหรือช่วยกันเหมือนแต่ก่อน อีกประเพณีที่สอบทอดกันต่อๆ มาและยังคงอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง

ในอดีตกาลนั้น ประเพณีลอยกระทง มีไว้เพื่อขอบคุณพระแม่คงคงที่ทำให้ชาวบ้านมีน้ำดื่ม น้ำกิน น้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์และในขณะเดียวกันก็เพื่อลอยทุกข์โศกไปกับสายน้ำ ซึ่งประเพณีนี้ยังคงอยู่ตราบจนทุกวันนี้และนัยแห่งการลอยกระทงก็ยังเดิม หรืออีกประเพณีที่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางทั่วโลก และผู้คนหลั่งไหลจากทั่วสารทิศมาเพื่อสนุกสนานในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะ นั่นคือ ประเพณีสงกรานต์บ้านเรา ซึ่งในสมัยอดีตกาลนั้น พอถึงฤดูร้อน ชาวบ้านหาวิธีคลายร้อน ดับร้อน เพราะฝนไม่ตก จนพบว่าการลดน้ำช่วยให้ความร้อนคลายลง ในปัจจุบันการเล่นน้ำคลายร้อนยังคงอยู่ เพียงแต่ความสนุกสนานมีมากขึ้น ไม่เป็นเพียงการสรงน้ำเบาๆ (คงเพราะความร้อนของอุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้น) แต่สาดน้ำให้เปียกชุ่มไปทั้งตัวเป็นที่ชื่นชอบและสนุกสนานจนกลายเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ผู้คนมากมายหลั่งไหลมาทำความรู้จักมาสัมผัสและบอกต่อๆกันไปเรื่อยยิ่งทำให้ประเพณีสงกรานต์ของไทยคงอยู่เรื่อยมาจวบจนทุกวันนี้

Comments are closed.