แปลเอกสาร: ขั้นตอนการขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ประเทศออสเตรเลีย1.หนังสือเดินทางที่มีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน2. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (VAC) ต้องชำระโดยแคชเชียร์เช็ค (หากซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ) หรือโดย ?แบงก์ดราฟท์? (เฉพาะเมื่อซื้อนอกเขตปริมณฑล)โดยสั่งจ่าย ?สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ? เป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม

3. แบบฟอร์ม 48/48R สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว ? กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ
2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

เวลาไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น ข้อสำคัญประการหนึ่งคือการเลือกที่อยู่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไร บางคนเลือกที่จะไปอยู่ที่หอของทางมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา บางคนเลือกที่จะไปเช่าที่พักอยู่กับเพื่อนหรือคนรู้จัก หรือพักอยู่กับญาติอะไรก็แล้วแต่

แต่ที่พักที่เป็นที่นิยมอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียนนอกที่ต้องการไปศึกษาต่างประเทศก็คือ การไปพักกับ Host Family หรือไปพักกับครอบครัวของเจ้าของประเทศนั้น การเลือกที่อยู่แบบนี้ก็มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้

เวลาไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น ข้อสำคัญประการหนึ่งคือการเลือกที่อยู่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไร บางคนเลือกที่จะไปอยู่ที่หอของทางมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา บางคนเลือกที่จะไปเช่าที่พักอยู่กับเพื่อนหรือคนรู้จัก หรือพักอยู่กับญาติอะไรก็แล้วแต่

แต่ที่พักที่เป็นที่นิยมอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียนนอกที่ต้องการไปศึกษาต่างประเทศก็คือ การไปพักกับ Host Family หรือไปพักกับครอบครัวของเจ้าของประเทศนั้น การเลือกที่อยู่แบบนี้ก็มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ
2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

4. รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง 1 รูป
5. บัตรประชาชนไทย (สำหรับสัญชาติไทย)
6. จดหมายรับรองการทำงาน
7. ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้อง ควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน พร้อมข้อมูลหรือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์นั้น เป็นต้น
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับปัจจุบันใบรับรอง เงินฝากธนาคารซึ่งแสดงสถานภาพการเงินในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อย
8. ผู้สมัครที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษา ควรจะแสดงหลักฐานรับรองสถานภาพการศึกษาจากทางสถาบันรายละเอียดสถานที่ตั้ง เพื่อสอบถามรายละเอียดการขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลียเพิ่มเติม
ที่ตั้ง : ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้) , กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)
เบอร์โทร 0 ? 2672 ? 3476 (ถึง 79)
เวลายื่น ? รับ : 09.00 น. ? 15.00 น.
และเวลา : 15.00 น. ? 16.00 น.

 

Credit:?www.kingtranslations.com

Comments are closed.