แปลเอกสาร: ขั้นตอนการขอวีซ่าเชนเก้น

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ
2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ปัจจุบันมี (พ.ศ.2554) มี 15 ประเทศ ในทวีปยุโรปที่สามารถ ใช้วีซ่าเชนเก้น (เชงเก้น) ได้ดังต่อไปนี้ (อ้างอิงจาก http://www.schengenvisa.cc)

 • ประเทศออสเตรีย (Austria)
 • ประเทศเยอรมัน (Germany)
 • ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium)
 • ประเทศเดนมาร์ก (Denmark)
 • ประเทศฟินแลนด์ (Finland)
 • ประเทศฝรั่งเศส (France)
 • ประเทศกรีซ (Greece)
 • ประเทศไอซแลนด์ (Iceland)
 • ประเทศอิตาลี (Italy)
 • ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxemburg)
 • ประเทศนอร์เวย (Norway)
 • ประเทศโปรตุเกส (Portugal)
 • ประเทศสเปน (Spain)
 • ประเทศสวีเดน (Sweden)
 • ประเทศเนเธอแลนด์ ( The Netherlands)

 

ศูนย์การแปล Kingtranslations สรุปข้อมูลกระบวนการขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าเยอรมันและเชนเก้น มาจากแหล่งต่างๆนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง เบื้องต้นเท่านั้น แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ขั้นตอนใด สามารถตรวจสอบได้กับเว็บไซต์สถานฑูตเยอรมันนะครับ

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าประเทศเยอรมัน และเชนเก้น 1. รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 5 x 3 cm. หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)2. สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน
สำเนาภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯอย่างละ 1 ฉบับ (หนังสือเดินทาง: ขอสำเนาหน้าคู่ที่ มีรูปถ่ายของท่าน)3. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญยูโร หรือ 1,500,000 บาท) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น4. แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

5. หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า

6. Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าเยอรมัน

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือหลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป – ขากลับ หรือใบจองโรงแรม / ที่พัก

รายละเอียดสถานที่ตั้ง เพื่อสอบถามรายละเอียดการขอวีซ่า ประเทศเยอรมันและเชนเก้นเพิ่มเติม
EMBASSY OF GERMANY
ที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทร : 0-2287-9000, 0-285-6232
เบอร์โทร : 1900-222-343 (จองคิวยื่นวีซ่า)
แฟ๊กซ์ : 0-2287-1776
เวลายื่น-รับ : 8.30 น. – 11.30 น.

Credit: www.kingtranslations.com

Comments are closed.