แปลเอกสาร: สมาคมนักเรียนไทยในอเมริกา

รวมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

Alabama?
University of Alabama at Birmingham?

Arizona?
Arizona State University?

University of Arizona

California?
California State Polytechnic University ? Pomona?

Standford University?

University of Southern California?

University of California ? Berkeley

Colorado?
University of Colorado at Denver?

University of Colorado at Boulder?

Colorado State University

Connecticut?
Yale University

Florida?
University of Florida

Georgia?
Georgia Institute of Technology?

Georgia State University

Hawaii?
University of Hawaii-Manoa

Illinois?
University of Chicago?

University of Illinois ? Chicago?

University of Illinois ? Urbana Champaign?

Illinois Institute of Technology?

Illinois State University

Indiana?
Ball State University?

Purdue University ? West Lafayette?

Purdue University?

Indiana University ? Bloomington

Iowa?
Iowa State University

Kansas?
Kansas State University

Kentucky?
Murray State University?

University of Louisville

Maryland?
University of Maryland

Massachusetts?
Harvard University?

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Michigan?
Michigan State University?

Western Michigan State University?

University of Michigan- Ann Arbor

Mississippi?
Mississippi State University?

University of Mississippi

Missouri?
University of Missouri ? Rolla

Nebraska?
University of Nebraska ? Lincoln

 

Nevada?University of Nevada, RenoNew Jersy?
Princeton University
New York?
Cornell University?

Syracuse University?

University of Buffalo?

Columbia University

North Carolina?
North Carolina State University

Ohio?
Case Western University?

Cleveland State University?

Kent State University?

Ohio University?

University of Akron

Okhlahoma?
Okhlahoma State University?

University of Okhlahoma

Oregon?
Oregon State University

Pennsylvania?
Pennsylvania State University?

University of Pennsylvania?

University of Pittsburgh

Rhode Island?
Brown University

South Carolina?
Clemson University

Tennessee?
Vanderbilt University?

University of Tennessee ? Knoxville

Texas?
University of Texas ? Austin

Virginia?
University of Virginia?

Virginia Institute of Technology

Washington?
University of Washington?

Washington State University

Wisconsin

ที่มา?Kingtranslations

Comments are closed.