การขอใบอนุญาตทำงาน เพื่อทำงานในต่างประเทศ

ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

การแปลเอกสารเพื่อขอ?เวิร์กเพอร์มิต (work permit)?ให้กับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจทำงานในประเทศไทย ถ้าไม่ใช่บริษัทที่ต่างประเทศส่งตัวมา แต่สมัครใจมาด้วยตนเอง หรือต้องการหางานทำในประเทศไทย ควรศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนการเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น เอกสารสำหรับการสมัครงาน และการทำเรื่องพำนักอาศัยในประเทศไทยในสถานภาพผู้ที่มาทำงาน ไม่ใช่นักท่องเที่ยว ควรต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง และควรเดินเรื่องจากที่นู่น (ประเทศของตนเอง) มาก่อนหรือว่าเตรียมเอกสารเท่านั้นและมายื่นเรื่องที่กรมแรงงานเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน หรือขอวีซ่าจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยได้เลย หรือต้องรอให้เอกสารผ่านการอนุมัติจากกองตรวจคนเข้าเมือง ได้รับวีซ่าเรียบร้อยก่อน และเอกสารที่ว่านั้น ได้แก่เอกสารอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก หรือภาษาทางราชการดังเช่น อเมริกา อังกฤษ หรือ ออสเตรเลีย แต่ใช้ภาษาที่รู้จักกันในกลุ่มประเทศของตนเป็นหลัก การนำเอกสารมาใช้ในประเทศไทย ควรมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง เช่น ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนหรือไม่หรือแปลเป็นไทย หรือมีขั้นตอนอย่างไรก่อนนำมาใช้ในประเทศไทย

รับแปลเอกสาร

เอกสารเพื่อยืนยันคุณวุฒิทางการศึกษา

ทั้งนี้เอกสารหลักในการนำมายื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ขอยกตัวอย่าง?ประกาศนียบัตร ใบจบการศึกษา ใบเกรด?ซึ่งเป็นเอกสารหลักสำหรับการสมัครงาน ทุกตำแหน่ง และเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครว่า มีคุณวุฒิตรงกับที่บริษัทที่ต้องการว่าจ้างหรือเปล่า เป็นใบเบิกทางในการขอใบอนุญาตทำงาน เพราะบริษัทจะพิจารณารับเข้าทำงานและอาจจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารใบอนุญาตทำงานดังกล่าวให้กับผู้ที่จะร่วมงานกับบริษัทหรือองค์กร

เตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน

นอกจาก?ประกาศนียบัตร ใบจบการศึกษา ใบเกรด?ใช้เพื่อการสมัครงานแล้ว เอกสารดังกล่าว สามารถใช้ยืนยันการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยด้วย หากเอกสารต่างๆ ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ขอแนะนำให้เจ้าของเอกสารศึกษาข้อมูล หรือปรึกษากับสถานทูตของประเทศตนเองก่อน เพราะบางสถานทูตฯ ในประเทศไทย ไม่สามารถรับรองเอกสารดังกล่าวให้ทันที แต่อาจต้องนำเอกสารต้นฉบับไปผ่านการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดของประเทศนั้นๆก่อน จึงนำมาติดต่อขอรับรองจากสถานทูตฯ นั้นๆ ในประเทศไทย และนำมาแปลเป็นไทยหรืออังกฤษเพื่อการรับรองจากผู้แปล หรือ แปลและรับรองจากผุ้แปลเรียบร้อยแล้ว นำไปติดต่อขอรับรองจากสถานทูตฯ และขั้นตอนสุดท้ายติดต่อกรมแรงงานเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน

ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้วทางสถานทูตฯต้องการให้เจ้าของเอกสารต้นฉบับไปติดต่อขอรับรองกับสถานทูตฯ นั้นๆ ด้วยตนเองเพื่อขอรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนของการนำเอกสารที่มีตราสำคัญนี้ไปใช้ เช่น ใช้ทำอะไร หรือมีจุดประสงค์อื่นใดแอบแฝงหรือไม่ ถ้าเป็นเจ้าของเอกสารไปติดต่อที่สถานทูตฯ ด้วยตนเองจึงจะรับรองเอกสารให้ เพราะเจ้าของเอกสารต้องได้รับการสัมภาษณ์หรือต้องการให้เจ้าของเอกสารแสดงตัวตนกับเจ้าหน้าที่และเพื่อแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนของเจ้าของเอกสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบ หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองเอกสารได้ตามวันและเวลาทำการปกติของสถานทูตฯ หรือสำนักงานของเรา

Comments are closed.