Archive for August, 2012

แปลภาษาพม่า โดยสถาบันการแปลภาษาพม่า แอมโก้

ผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาพม่าเป็นไทย ไทยเป็นพม่า อังกฤษเป็นพม่าหรือพม่าเป็นอังกฤษ แปลโดยเจ้าของภาษาผู้มากประสบการณ์ ผ่านงานแปลมากมาย เช่น สัญญา เอกสารการแพทย์ ระเบียบข้อบังคับบริษัท คู่มือ หรือเป็นล่ามในงานต่างๆ เช่น โรงงาน งานแสดงสินค้า การประชุม แม้กระทั่งการสอนภาษาพม่า และอีกมากมายที่เราให้บริการมาแล้ว AmkoThai ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายให้แปลเอกสารต่างๆ และเราหวังว่าคุณคือหนึ่งในผู้ที่เรามีโอกาสให้บริการงานที่สำคัญของคุณ AmkoThai ขออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสาร หรือ ใช้เอกสารเพื่อการเซ็นสัญญาว่าจ้างงาน เซ็นสัญญาซื้อขาย สัญญาเพื่อการลงทุน สัญญาเพื่อสรรหา จัดหาวัตถุดิบ การจดทะเบียนสมรส คลอดบุตร แจ้งเกิด เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน หรือ อื่นๆ อีกหลากหลาย วันนี้ Amko Thai นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจให้กับลูกค้าของเรา พม่า เรามักจะเรียกกันสั้นๆ ว่าประเทศพม่า แต่ใครจะรู้บ้างว่าชื่อเต็ม เป็นทางการของประเทศนี้คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ?ภาษาอังกฤษเรียกว่า Republic of the Union of Myanmar? ส่วนชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า?มยะหม่า?หรือ?เมียนมา?ส่วนในประเทศไทยจะสะกดว่า?เมียนมาร์?แต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ชนชาวพม่าก็ได้พัฒนาและเปิดประเทศให้นักลงทุนหรือผู้คนได้เดินทางไปสัมผัสกับความน่าสนใจ […]