Archive for October, 2016

ภาษากับความงาม: การสื่อสารที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่ง

นอกจากภาษาแต่ละภาษาจะบ่งบอก ความเป็นมาของชนชาติ บ่งบอกวัฒนธรรม คติธรรม การกินการอยู่ การดำเนินชีวิตของแต่ละชนชาติแล้วนั้น สิ่งหนึ่งในภาษาแต่ละภาษานั้นยังคงมีอยู่และมิอาจละเลยได้ นั่นคือ ความงดงามของภาษา ทุกๆภาษามีเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะการเขียนที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่การใช้ภาษา การออกเสียงให้ถูกอักขระ การออกเสียง การพูดให้ชัดเจน สื่อได้ตรงกับที่ต้องการ จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจ เพราะผู้ส่งสารสื่อได้ชัดจัดเจนและตรงประเด็นกับที่ผู้ส่งสารต้องการ โดยทั้งนี้การใช้ภาษาแต่ละภาษามีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีระดับของภาษาที่ใช้สื่อสาร เช่น การสื่อสารระหว่างเพื่อน ระหว่างเจ้านาย ? ลูกน้อง หรือระดับหัวหน้า ผู้บริหาร แม้กระทั่งระดับเชื้อพระวงศ์ กับสามัญชน ก็มีความต่างของภาษาที่ใช้ แต่กระนั้นก็ตามทุกภาษามีความสวยงามในตัวเอง เสียงที่เปล่งออกมาของแต่ละภาษามีระดับเสียง สูง กลางต่ำ และสามัญ บางภาษานั้นระดับของเสียงที่ออกมาสูง กลาง ต่ำ หรือสามัญของคำนั้น อาจให้ความแตกต่างทางความหมายได้มากมาย เช่น ภาษาไทย คำว่า บาน กับ บ้าน ถ้าออกเสียงต่างกัน ความหมายก็ต่างกัน และอีกมากมายหลายคำ นอกจากนี้ภาษาไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่งดงามที่สุดในโลก เพราะมีเสียงสูง เสียงต่ำ เปรียบเสมือนเสียงดนตรี หรือแม้ภาษาฝรั่งเศสก็เช่นกัน เป็นภาษาที่ไพเราะ […]