Posts Tagged ‘ขอวีซ่าอังกฤษ’

แปลเอกสาร: ขั้นตอนการขอวีซ่าอังกฤษ

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ หากท่านต้องการบริการแปลเอกสาร?ติดต่อ Amkothai ได้นะครับ 1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า และต้องเป็นหน้าที่ว่างทั้งด้านหน้า และด้านหลังพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) 2. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังของภาพต้องเป็นสีขาว ไม่ใช่รูปขาวดำ) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร 4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ […]