Posts Tagged ‘ขอใบอนุญาติทำงาน’

ใบอนุญาติเพื่อขอทำงาน (workpermit) สำคัญอย่างไร และขออย่างไร

การแปลเอกสารเพื่อขอ เวิร์กเพอร์มิต (work permit) ให้กับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจดำเนินการ ขอเพียงศึกษาหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน เพื่อมิให้เสียเวลา เพื่อประหยัดเวลาในการยื่นเรื่องและได้รับเอกสารทันกับความต้องการใช้งานและเพื่อมิให้ผิดหวัง คือ เดินทางมารับเอกสารและเข้าทำงานได้ทันที มิใช่เดินทางมาแล้ว ต้องกลับออกไป เพราะไม่มีความพร้อมต่างๆ เอกสารไม่เรียบร้อย ยกตัวอย่างเช่น ก่อนนำเอกสารมาแปลและรับรองคำแปล ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง แต่ละสถานทูตฯ มีกฎระเบียบ ขั้นตอนการรับรองเอกสารของแต่ละประเทศ แต่ละสถานทูตฯของตนเองที่แตกต่างกัน บางสถานทูตฯ หากเจ้าของเอกสารนำเอกสารไปติดต่อขอรับรองกับสถานทูตฯ ด้วยตนเอง ทางสถานทูตเพียงสอบถามข้อมูลเล็กน้อย เช่น รับรองเพื่ออะไร นำไปใช้อย่างไร ทำงานเกี่ยวกับอะไร และอีกบางคำถามที่สถานทูตฯ อาจสอบถามไว้เป็นข้อมูลของสถานทูตฯ โดยระยะเวลาของการตรวจและรับรองเอกสารนั้นๆ ของสถานทูตฯ ใช้เวลาไม่นาน เพียงสองหรือสามวัน หรือบางสถานทูตฯ อาจมีการรับรองแบบเร่งด่วน เช่น ยื่นเช้า และรอรับช่วงบ่าย โดยเจ้าของเอกสารสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตฯ ณ ตอนที่ยื่นเอกสารได้ทันที หรือเจ้าของเอกสารนำประกาศนียบัตร ใบเกรด ใบแสดงผลการเรียนและสัญญาจ้างงานจากองค์กร หรือหน่วยงานที่ว่าจ้าง มาติดต่อกับกรมแรงงานได้ทันที โดยไม่ผ่านการรับรองจากสถานทูตฯ ของตนเองเป็นไปได้หรือเปล่า หรือต้องแปลและรับรองคำแปลจากหน่วยงานหรือสถานบันแปลที่สามารถรับรองเอกสารได้ และนำมายื่นขอใบอนุญาตกับกรมแรงงาน โดยปกติแล้ว เอกสาร […]