Posts Tagged ‘จดหมายวีซ่า จดหมายเพื่อเดินทาง จดหมายยินยอม’

จดหมายรับรอง

เตรียมตัวก่อนเดินทาง สวัสดีค่ะ จะเดินทางไปต่างประเทศค่ะ อยากได้เอกสารติดตัวเผื่อไปด้วยค่ะ เผื่อต้องใช้ค่ะ รับทำเอกสารหรือจดหมายให้หรือเปล่าคะ รับทำจดหมายภาษาอังกฤษไหมคะ รับแต่งหนังสือรับรองการทำงานไหมคะ รับเขียนจดหมายรับรองการทำงานไหมคะ ออกหนังสือรับรองการทำงานให้หรือเปล่าคะ ? ครับ อยากได้เอกสารไปยืนยันกับตม. ค่ะ ? ครับ และอีกหลากหลายคำถามหรือความต้องการที่เข้ามาหาเรา ใช่ค่ะ ไม่ผิดแน่นอนว่า คำถามเบื้องต้น คือ การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ นั้นคือ การขอจดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เราทำงานอยู่ หรือ จากหน่วยงานราชการ?เพราะเอกสารเหล่านี้ อาจจำเป็นต้องใช้ประกอบการขอวีซ่า?และอาจจำเป็นมากกว่านั้นเมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทางแล้ว เอกสารติดตัวเพื่อการเดินทาง เอกสารเหล่านี้คือ เอกสารเพื่อให้ผู้เดินทางเกิดความสบายใจในระดับหนึ่งว่ามีเอกสารรับรองความมีตัวตนอย่างชัดเจนและเป็นเอกสารที่มีหน่วยงานรับรองให้?เอกสารดังกล่าวใช้ประกันการเดินทางของตนเองว่ามีตัวตนที่ชัดเจน และมีที่มา ที่ไปอย่างแน่นอน ไม่ใช่เอกสารที่อุปโลกน์ขึ้นมาเองอย่างแน่นอน ไม่ใช่บุคคลไร้สัญชาติหรือไร้ที่อยู่อาศัย หรือไร้แหล่งพักพิง เอกสารดังกล่าว คือ?จดหมายรับรองการทำงาน หรือ เอกสารรับรองการทำงาน หรือ หลักฐานการทำงาน?และเป็นเอกสารที่แปลมาจากต้นฉบับ เช่น ภาษาไทย และซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษที่มีตรารับรองคำแปลถูกต้องของผู้แปล ความสำคัญของเอกสารติดตัว ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุด คือ เอกสารต้นฉบับที่ออกโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ขององค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่คือสิ่งสำคัญต่อบุคคลผู้นั้น เพราะจดหมายรับรองฉบับนั้นระบุ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการอนุมัติการเข้าเมืองหรือการออกเอกสารสำคัญต่อการเดินทางได้พิจารณาและเห็นความน่าเชื่อถือของเอกสาร เอกสารใดก็ตามที่มีผลต่อการเดินทางของเจ้าของเอกสาร ควรเป็นเอกสารที่ได้รับความน่าเชื่อถือ […]