Posts Tagged ‘ตัวอย่าง SOP’

แปลเอกสาร: หลักการเขียน Statement of Purpose (SOP) ที่ดี

Statement of Purpose (SOP) คืออะไร มีหลักการเขียนอย่างไร ดีอย่างไร บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง 1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ 2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ Statement of Purpose (SOP) คืออะไร Statement of Purpose หรือเรียกย่อๆว่า SOP คือบทความที่ทางมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ ร้องขอให้คุณเขียน เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น เพื่อต้องการที่จะรู้จักตัวคุณมากยิ่งขึ้น ต้องการที่จะทราบความต้องการ หรือเป้าหมายของคุณที่ชัดเจนในการที่จะเข้ามาร่วมกับองค์กร โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่ร้องขอ ไม่ว่าจุดประสงค์ของ?Statement of Purpose (SOP)?ที่คุณเขียนจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ Statement of Purpose (SOP)?มีความสำคัญมากในการที่ผู้ร้องขอจะคัิดเลือกคุณให้เข้าร่วมกับองค์กร โรงเรียน […]