Posts Tagged ‘ผู้นำครัวไทย’

ไทยผู้นำครัวโลก

การนำครัวไทยผงาดสู่ครัวโลก มิใช่เพียงเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศ แหล่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยม หรือศูนย์กลางแหล่งอาหารของโลก หรือมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสมบูรณ์ด้านใดด้านหนึ่ง แต่พร่องในแง่ของความพร้อมด้านอื่นๆ ครัวไทยก็ไม่สามารถผงาดสู่ครัวโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมเหตุสมผล และลงตัวทั้งด้านวัตถุดิบ ผู้เชี่ยวชาญการปรุงอาหาร อีกทั้งพื้นที่ในการจัดสรร หรือการปรุงแต่งอาหารให้ได้รสชาติกลมกล่อมลงตัว แหล่งกำเนิดวัตถุดิบ เช่น การเพาะปลูกไม่ใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งต้นทาง คือ ผู้ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม เช่น มนุษย์หรือคนที่อาศัยน้ำดื่ม น้ำกิน น้ำใช้ในชีวิตประจำวัน และสัตว์ที่อาศัยแหล่งน้ำ แหล่งดินนั้น ทุกสิ่งอย่างต้องเอื้อประโยชน์ต่อกัน หากด้านใดด้านหนึ่งไม่สมบูรณ์ เช่น มีแหล่งเพาะปลูกอาหารเพียบพร้อม มีที่ดินมากมาย มีสินในน้ำหรือทรัพยากร แหล่งอาหารในน้ำอุดมสมบูรณ์ เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู และอีกมากมายที่เป็นวัฏจักรหรือห่วงโซ่อาหารของแต่ละขั้นตอน แต่กรรมวิธีในการเพาะปลูกไม่ปลอดภัย ทำลายสภาพแวดล้อม ทำลายสิ่งมีชีวิต แม้ไม่ทางตรงแต่ก็ได้รับอันตรายอย่างมากในทางอ้อม เช่น ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดอันตรายตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นได้สูดดม หายใจเข้าไป ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตของผู้ใช้ และกระทั่งถึงผู้รับปลายทาง อีกทั้งไม่ผ่านกรรมวิธีในการตรวจหาความปลอดภัยทางด้านอาหาร ไม่ผ่านความปลอดภัยทางด้านวัตถุดิบของมาตรฐานองค์การอาหารสากลโลก หรือมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารของแต่ละประเทศนั้นๆ เพราะใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก […]