Posts Tagged ‘ยื่นเอกสารที่กงสุล’

ข้อควรรู้กับการรับรองเอกสารที่กงสุล

การรับรองเอกสารมีหลากหลายประเภท ขึ้นกับลำดับความสำคัญ ความต้องการนำไปใช้ของเจ้าของเอกสาร และเงื่อนไขของหน่วยงานที่จะยอมรับเอกสารนั้นๆ การรับรองเอกสารประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้ที่ต้องการนำเอกสารไปใช้ที่ต่างประเทศเป็น หรือนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในเมืองไทยเป็นอย่างมาก นั่นคือ การรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในที่นี้ลักษณะงานและข้อมูลโดยย่อของ กรมการกงสุล คือ หน่วยงานภารกิจซึ่งรับผิดชอบในเรื่องที่มีนัยเกี่ยวกับ ?การกงสุล? ซึ่งประกอบด้วย การออกหนังสือเดินทาง การออกเอกสารเดินทาง การคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของชาวไทยในต่างประเทศ และการดำเนินการในเรื่องสัญชาติและนิติกรณ์ และอื่นๆ ตำแหน่งที่ตั้ง คือ หน่วยงานหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ คราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องการรับรองเอกสารของกรมการกงสุลที่หลายคนสงสัยและต้องการทราบว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรให้บ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร ข้างต้นนี้ คือ 3 ขั้นตอนที่ผู้จะใช้บริการการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุลควรทราบก่อนไปติดต่อขอยื่นรับรองเอกสารที่นี่ ขั้นแรกการเตรียมตัว หมายถึง การหาข้อมูลที่ตั้งของสถานที่ เพราะหลายท่านเข้าใจว่า การนำเอกสารให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองนั้น จะติดต่อตามสาขาต่างๆ ที่หน่วยงานมีสาขาจัดตั้งอยู่ก็ได้เหมือนกัน เฉกเช่นเดียวกับการทำหนังสือเดินทาง แต่ระวังไว้ ระวังจะไปผิดที่ และเสียเวลา เพราะถ้าคุณต้องการการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล คุณต้องไปที่หน่วยงานราชการ แจ้งวัฒนะ แห่งเดียวเท่านั้น และระยะเวลาการรับรองเอกสารกี่วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่กับปริมาณคนที่ติดต่อขอรับรองเอกสารกับ จำนวนเอกสารอาจไม่สมดุลกันในบางครั้ง และเอกสารบางประเภทใช้เวลาตรวจพอสมควรหรือแม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจเอกสารแต่ละท่านมีสิทธิ์ในการใช้คำแปลที่หลากหลายขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละคน ขั้นตอนที่สอง คือ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ในที่นี้ ขอพูดถึงเฉพาะเอกสารราชการพื้นๆ […]