Posts Tagged ‘วีซ่าเชนเก้น’

แปลเอกสาร: ขั้นตอนการขอวีซ่าเชนเก้น

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ 2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ปัจจุบันมี (พ.ศ.2554) มี 15 ประเทศ ในทวีปยุโรปที่สามารถ ใช้วีซ่าเชนเก้น (เชงเก้น) ได้ดังต่อไปนี้ (อ้างอิงจาก http://www.schengenvisa.cc) ประเทศออสเตรีย (Austria) ประเทศเยอรมัน (Germany) ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) ประเทศฝรั่งเศส (France) ประเทศกรีซ (Greece) ประเทศไอซแลนด์ (Iceland) ประเทศอิตาลี (Italy) ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxemburg) ประเทศนอร์เวย (Norway) ประเทศโปรตุเกส (Portugal) ประเทศสเปน […]