Posts Tagged ‘วีซ๋าออสเตรเลีย’

แปลเอกสาร: ขั้นตอนการขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ประเทศออสเตรเลีย1.หนังสือเดินทางที่มีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน2. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (VAC) ต้องชำระโดยแคชเชียร์เช็ค (หากซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ) หรือโดย ?แบงก์ดราฟท์? (เฉพาะเมื่อซื้อนอกเขตปริมณฑล)โดยสั่งจ่าย ?สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ? เป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม 3. แบบฟอร์ม 48/48R สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว ? กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ 2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เวลาไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น ข้อสำคัญประการหนึ่งคือการเลือกที่อยู่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไร บางคนเลือกที่จะไปอยู่ที่หอของทางมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา บางคนเลือกที่จะไปเช่าที่พักอยู่กับเพื่อนหรือคนรู้จัก หรือพักอยู่กับญาติอะไรก็แล้วแต่ แต่ที่พักที่เป็นที่นิยมอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียนนอกที่ต้องการไปศึกษาต่างประเทศก็คือ การไปพักกับ Host Family หรือไปพักกับครอบครัวของเจ้าของประเทศนั้น […]