Posts Tagged ‘แปลจดหมาย’

แปลจดหมายรับรองเงินเดือน เพื่อยื่นขอวีซ่าและอื่นๆ

แปลจดหมายรับรองเงินเดือน การแปลจดหมายรับรองเงินเดือน จริงๆ แล้วบริษัทต่างๆ สามารถออกจดหมายประเภทนี้เองได้ แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะรู้ว่า การออกจดหมายรับรองเงินเดือนนั้น หากต้องเป็นภาษาอังกฤษ จะควรมีรูปแบบอย่างไร การแปลจดหมายรับรองเงินเดือนส่วนมากจะเป็นการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่า โดยเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศในแถบยุโรป โดยเฉพาะแถบอเมริกาด้วยแล้ว เอกสารต่างๆ ในการยื่นขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเพื่อท่องเที่ยว หรือวีซ่าเพื่อขอทำงาน ต้องมีความถูกต้องและพร้อมข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยส่วนมาก ฝ่ายบุคคล หรือเรียกว่า Human Resources มักจะเป็นผู้มีหน้าที่ออกเอกสารเหล่านี้   แต่หาก ฝ่ายบุคคล ไม่มีความรู้ด้านภาษาหรือไม่เข้าใจว่าต้องออกจดหมายในลักษณะใด จึงเป็นปัญหาของบริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กๆ ซึ่งก็ต้องไปจ้างหรือไปสรรหาศูนย์แปลเอกสาร มาช่วยจัดการกับปัญหาในข้อนี้ไป ดังนั้นทางที่ดี หากฝ่ายบุคคลไม่แน่ใจ ควรจะต้องพิจารณา สืบหาบริษัทที่รับแปลงานและเชื่อถือได้ เพื่อที่จะได้ช่วยให้การดำเนินขั้นตอนนี้เป็นไปอย่างรื่นไหลดี การใช้ศูนย์แปลหรือบริษัทรับแปลเอกสารก็ดี มักจะต้องดูให้แน่ใจว่า งานที่แปลออกมาแล้วนั้นมีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะเรื่องของการขอวีซ่าเป็นเรื่องที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ เพราะเป็นการติดต่อกับสถานฑูตหรือตัวแทน (agent) ที่รับทำหน้าที่เรื่องเอกสารแทนสถานฑูต ดังนั้นการใช้ศูนย์แปลหรือบริษัทรับแปลเอกสารจะต้องแน่ใจว่า ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น หากเรามีการยื่นวีซ่าไปแล้ว หากเอกสารมีข้อบกพร่องหรือผิดขึ้นมา การจะยื่นวีซ่าใหม่ อาจจะไม่สามารถทำได้ทันที เราอาจจะต้องประวิงเวลาไปอีก 1-3 เดือน แล้วแต่กฏระเบียบของแต่ละสถานฑูต ซึ่งหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงาน […]