Posts Tagged ‘แปลเอกสาร พรบ’

การแปลเอกสาร เพื่อขอนำรถออกนอกราชอาณาจักร

หากท่านจำเป็นต้องเดินทางออกจากประเทศไทยหรือออกนอกราชอาณาจักร โดยการขับรถเอง ท่านจำเป็นต้องมีเอกสารเพื่อขอนำรถออกนอกราชอาณาจักร ดังนั้นการแปลเอกสารเพื่อขอนำรถออกนอกราชอาณาจักร จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ท่านต้องดำเนินการ และต้องใช้เอกสารประกอบอื่นๆ อีกหลายรายการ อาทิ คู่มือทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นตัวจริงหรือสำเนาที่กรมขนส่งทางบกรับรอง หนังสือเดินทาง หรือ passport หรือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองการตรวจคนออกนอกเมืองแล้ว   กรณีคนนำรถออกนอกราชอาณาจักร ไม่ใช่เจ้าของรถ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถด้วย จะเห็นได้ว่าการน้ำรถออกนอกราชอาณาจักรจะต้องใช้เอกสารค่อนข้างรัดกุม เพื่อเป็นการคัดกรองกรณีรถยนต์นั้นถูกลักขโมยมาแล้วต้องการนำออกนอกราชอาณาจักรเพื่อนำไปจำหน่ายต่อยังประเทศอื่นๆ ส่วนมากแล้วน้อยคนที่จะนิยมขับรถออกนอกราชอาณาจักรเองเนื่องด้วยขั้นตอนที่ค่อนข้างจุกจิกและมากเอกสาร แต่หากเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องนำรถออกนอกราชอาณาจักรจริงๆ ท่านจึงต้องหาข้อมูลว่าต้องใช้เอกสารใดบ้างในการนำรถออกนอกราชอาณาจักรนี้ หากท่านต้องนำรถออกจริงๆ ท่านต้องผ่านพิธีการอย่างน้อย 3 ขั้นตอนดังนี้   1. ผู้นํารถออกต้องนําหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจด่านพรมแดน และต้องแจกแจงว่ามีสิ่งของอื่นหรือผู้โดยสารและสิ่งของติดตัวผู้โดยสารเข้ามาพร้อมกับรถเป็นอะไรบ้าง ผู้นํารถออกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างละเอียด 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรนั้นจะทําการบันทึกข้อมูลและจัดทําใบขนสินค้าพิเศษแล้วให้ผู้นํารถออกลงลายมือชื่อรับรองในใบขนสินค้านั้นๆ 3. ผู้นํารถออกจะต้องนํารถพร้อมใบขนสินค้าพิเศษ (ทั้งต้นฉบับและตัวสำเนา) ให้เจ้าหน้าศุลกากร ณ ด่านพรมแดนทำการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อในใบขนสินค้าพิเศษ จากนั้นจะมอบสำเนาใบขนสินค้าพิเศษให้ผู้นํารถออก 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการนํารถออกไปนอกราชอาณาจักรไทย และใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เมื่อนํารถกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง จะเห็นได้ว่า ไม่ง่ายเลยการจะนำรถออก […]