แปลเอกสาร: การสอบ IELTS คืออะไร

การสอบแบบ IELTS

บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ
2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

IELTS?ย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (English As a second language/ ESL) การสอบ IELTS นี้ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ หรือทำงานในต่างประเทศ หรือในประเทศของตนกับองค์กรบางแห่งที่ต้องการผลสอบประเภทนี้

ในอดีต การสอบ IELTS เิริ่มจากประเทศออสเตรเลียก่อน แต่ในระยะหลังองค์กร และสถาบันการศึกษา ยอมรับการสอบ IELTS มากขึ้น ปัจจุบัน IELTS ใช้เป็นการสอบวัดผลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศ ออสเตรเลีย, อังกฤษและนิวซีแลนด์ ส่วนประเทศสหรัฐอเมริการนั้น ยังคงใช้ข้อสอบ TOEFL เป็นหลักอยู่ แม้ในปัจจุบันจะมีสถาบันการศึกษาบางแห่งในอเมริกาเริ่มยอมรับ IELTS บ้างและมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตาม

ข้อสอบและการสอบ IELTS จัดทำและพัฒนาโดย IDP Education Australia; IELTS Australia, the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council ปัจจุบันมีศูนย์สอบกว่า 250 แห่งทั่วโลก

ลักษณะเด่นของการสอบ IELTS อีกประการหนึ่งคือ เป็นการสอบที่ทดสอบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้ค่อนข้างแน่ใจได้ว่า ผู้ที่ผ่านการสอบจะมีทักษะพร้อมที่จะใช้ชีวิตในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นหลักได้


การทดสอบ IELTS โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงเช้า
?:สอบข้อเขียน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที (การฟัง 30 นาที, การอ่าน 60 นาที, การเขียน 60 นาที)
ช่วงบ่าย?:สอบสัมภาษณ์ รายบุคคลกับอาจารย์ชาวต่างประเทศใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

การสอบ IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
Academic
?:สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในทุกสาขา
General Training?:สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ

ทั้งนี้บางสถาบันอาจต้องการระดับการสอบพิเศษแตกต่างไป ต้องศึกษาและสอบถามให้ชัดเจนก่อน

ค่าสมัครสอบ
การทดสอบ IELTS มีค่าสมัครสอบประมาณ USD100

การเปิดสอบ และการสมัครสอบ IELTS
เปิดสอบทุกเดือน ตลอดปี เดือนละประมาณ 2 ครั้ง ที่ศูนย์สอบของ IDP

หลักฐานในการสมัครสอบ IELTS
? รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
? สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาพลาสปอร์ต หรือสำเนาใบขับขี่
? Bank Draft USD100 สั่งจ่าย IDP

Comments are closed.