Posts Tagged ‘วีซ่าญี่ปุ่น’

แปลเอกสาร: ขั้นตอนการขอวีซ่าญี่ปุ่น

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น1. หนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย2. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อนจำนวน 1ใบ)3. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 4. แบบฟอร์ม วีซ่าญี่ปุ่น (ใบคำร้องขอวีซ่า PDF) กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด 5. ถ้าผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) 6.ถ้าผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ 2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร […]